TRADITIONAL GREEK LIGHTHOUSES

LIGHTHOUSE PATRA

O ðáëéüò öÜñïò óôçí ÐÜôñá – The old lighthouse in Patras harbour

LIGHTHOUSE PATRA

Ç ÐÜôñá Þôáí ç ðñþôç áëçèéíÜ ÅõñùðáúêÞ ðüëç óôçí ÅëëÜäá. Ôï êáéíïýñãéï ôçò êïììÜôé êôßóôçêå áðü ôïí Êáðïäßóôñéá ìå ðïëåïäïìéêü ó÷Ýäéï.

Ôï ëéìÜíé ôçò ÐÜôñáò áðïôÝëåóå ôçí ðýëç ôçò ÅëëÜäáò ðñïò ôç Äýóç. Åìðáéíáí åìðïñåýìáôá êáé éäÝåò, Þôáí äçëáäÞ ç åßóïäïò õëéêþí áãáèþí êáé éäåïëïãéþí. Ôüôå Þôáí ôï êõñéþôåñï ëéìÜíé ôçò ÷þñáò, áíþôåñï êáé áðü áõôü ôïõ ÐåéñáéÜ. Áðü åäþ îåêßíáãáí ïé áêôïðëïúêÝò ãñáììÝò ãéá ÁìåñéêÞ - Áõóôñáëßá - Åõñþðç êáé áðü åäþ ãßíïôáí ïé åîáãùãÝò êáé åéóáãùãÝò ôùí ðåñéóóïôÝñùí åéäþí ìå óçìáíôéêüôåñï ôç óôáößäá. Ïôáí áíïßãåé ï Éóèìüò ôçò Êïñßíèïõ (ïðüôå ç ðñüóâáóç ðñïò ôïí ÐåéñáéÜ åßíáé åýêïëç) ç ÐÜôñá ÷Üíåé ôçí ïéêïíïìéêÞ ôçò áßãëç êáé ôï ëéìÜíé ôçò ðåñíÜ óå äåýôåñç ìïßñá.

Ôï ëéìÜíé êáé ç ðüëç óõíäÝïíôáé óôåíÜ êáé Üññçêôá. Ï ìþëïò ìå ôï öÜñï êáé ï Ãáëëéêüò ìþëïò Þôáí ÷þñïé ðåñéðÜôïõ êáé äéáóêÝäáóçò, åíþ ïé âÜñêåò ðñïóöÝñïíôáí ãéá âüëôåò óôá êáèáñÜ íåñÜ ôïõ êüëðïõ.

Ï öÜñïò ôï óôïëßäé êáé óýìâïëï ôçò ÐÜôñáò Þôáí ÷ôéóìÝíïò áðü ðÝôñá. Ï öÜñïò (üëïò êáé üëïò 4-5 ôåôñáãùíéêÜ ìÝôñá) êáé ôï êáöåíåäÜêé ôïõ óõãêÝíôñùíå ðëÞèïò êüóìïõ êáé ìáæß ìå ôçí Áãßïõ ÍéêïëÜïõ êáé ôïí ìþëï, Þôáí ç êáèçìåñéíÞ âüëôá ôùí Ðáôñéíþí. Óôï ÷þñï ãýñù áðü ôï öÜñï ãßíïíôáí óõíáõëßåò êáé ïé ðåñéóóüôåñïé áðü ôïõò ãíùóôïýò ôñáãïõäéóôÝò ôçò åðï÷Þò åß÷áí ôñáãïõäÞóåé åêåß.

LIGHTHOUSE PATRA

 

LIGHTHOUSE PATRA

LIGHTHOUSE PATRA

Ïôáí ðñùôïöôéÜ÷ôçêå ëåéôïýñãçóå óáí óçìáôïäüôçò. Ìå ôçí êáôáóêåõÞ ôïõ êõìáôïèñáýóôç üìùò áõôüò ôïõ ï ñüëïò êáôáñãÞèçêå. ÊÜèå öïñÜ ðïõ Ýíá êáñÜâé îÝíçò åèíéêüôçôáò Ýìðáéíå óôï ëéìÜíé, Ýíáò íáýôçò ôïõ êáñáâéïý Ýâáæå ôç óçìáßá ôçò ÷þñáò ôïõ íá áíåìßóåé óôï öÜñï êáé ç ïñ÷Þóôñá õðïäå÷üôáí ôï íåïöåñìÝíï êáñÜâé ðáßæïíôáò ôïí åèíéêü ôïõ ýìíï.

LIGHTHOUSE PATRA

LIGHTHOUSE PATRA

ÁñéóôåñÜ:
Ôï ðÝôñéíï áñéóôïýñãçìá, ï öÜñïò ôçò ÐÜôñáò.
Ôï êáöåíåßï ôçò åîÝäñáò ìå ôá öáíÜñéá êáé ôçò óéäåñéÝò, ãýñù óôá 1925
.

ÄåîéÜ:
¢ðïøç ôçò ÐÜôñáò áðï ôïí êõìáôïèñáýóôç óôá 1930. Óå ðñþôï ðëÜíï óôï âÜèïò ï öÜñïò
.

LIGHTHOUSE PATRA

LIGHTHOUSE PATRA

Ï ÓÕÃ×ÑÏÍÏÓ ÖÁÑÏÓ ÓÔÇÍ ÐÁÔÑÁ - THE MODERN PATRAS LIGHTHOUSE

Óôçí ðåñéï÷Þ Áã. ÁíäñÝá êáôáóêåõÜóôçêå ôï 1999 ï óýã÷ñïíïò öÜñïò ï ïðïßïò åßíáé ðéóôü áíôßãñáöï ôïõ ðáëáéïý ðïõ êáôåäáößóôçêå ôï 1972 êáé ï ïðïßïò áðïôåëåß ôï óÞìá êáôáôåèÝí ôçò ÐÜôñáò. Âñßóêåôáé áðÝíáíôé áðü ôçí åêêëçóßá ôïõ Áã. ÁíäñÝá. Óôï ÷þñï áõôü ëåéôïõñãåß êáöåôÝñéá êáé ïõæåñß êáé ÷ñçóéìïðïéåßôáé åðßóçò óáí ÷þñïò ãéá åêäçëþóåéò êáé óõíáõëßåò.

LIGHTHOUSE PATRA

LIGHTHOUSE PATRA

Ïé öùôïãñáößåò ôïõ óýã÷ñïíïõ öÜñïõ ôçò ÐÜôñáò åßíáé ôïõ ê. ×ñÞóôïõ ÓôåñãéÜêç ôïí ïðïßï êáé åõ÷áñéóôþ ãéá ôçí åõãåíéêÞ ôïõò ðáñá÷þñçóç 


MAIN PAGE
Copyright © 2000-2017 All rights reserved Disclaimer DMCA.com Protection Status

RTG NO DEPOSIT BONUS | NO DEPOSIT BONUS CODES | NO DEPOSIT BONUS BLOG| FREE CASINO GAMES| ANDROID BINGO BONUS | ANDROID BONUS CASINO | AUSTRALIA ONLINE CASINO| BEST MOBILE CASINO | BINGO NO DEPOSIT BONUS |
CANADA CASINO BONUS | CANADA CASINO NO DEPOSIT | CANADA MOBILE CASINO | CASINO AUSSIES | NO DEPOSIT BONUS CODES | CASINO NO DEPOSIT BONUS CODES | NO DEPOSIT BONUS CASINO | ANDROID NO DEPOSIT BONUS |
BLACKBERRY NO DEPOSIT BONUS | IPAD NO DEPOSIT BONUS | IPHONE NO DEPOSIT BONUS | AUSTRALIA MOBILE CASINO | FREE POKIES MOBILE | MICROGAMING CASINO NO DEPOSIT | MOBILE CASINO AUD | ILMAISKIERROKSIA CASINO |
MOBILE AUSTRALIA CASINO | ND BONUS CODES | ND BONUS MOBILE | NETENT NO DEPOSIT BONUS | NO DEPOSIT BONUS CODES | PHONE BILL CASINO | POKIES FOR IPAD | POKIES NO DEPOSIT BONUS | oesterreichische online casino |
RTG BONUS CODES | MOBILE NO DEPOSIT CODES | MOBILE RTG NO DEPOSIT | SAUCIFY NO DEPOSIT CODES | SMS CASINO UK | UK BINGO ONLINE BONUS | UK CASINOS MOBILE BONUS | USA BINGO NO DEPOSIT | USA BINGO MOBILE NO DEPOSIT |
USA BINGO NO DEPOSIT | USA BINGO SITES NO DEPOSIT | USA FRIENDLY CASINO | NORSK MOBIL CASINO | USA NO DEPOSIT BONUS | USA MOBILE CASINO NO DEPOSIT| USA NO DEPOSIT BONUS | US FRIENDLY CASINOS | RTGBONUS.COM
BET NO DEPOSIT BONUS | BINGO NO DEPOSIT BONUS | POKER NO DEPOSIT BONUS | CASINO NO DEPOSIT BONUS CODES | USA NO DEPOSIT BONUS | NO DEPOSIT BONUS USA CASINO | CANADIAN MOBILE CASINO | ONLINE POKIES NO DEPOSIT
BONUS CASINO SENZA DEPOSITO | SENZA DEPOSITO CASINO ONLINE| NORSK MOBIL CASINO| NORGE CASINO BONUS UTEN INNSKUDD | GRATIS BONUS UTEN INNSKUDD| NORSK CASINO BONUS UTEN INNSKUDD| NORGES ONLINE CASINO GRATIS|
senza deposito mobile | bonus ohne einzahlung | oesterreichische mobile casinos | oesterreichische online casinos | gratis utan insattning | casino utan insattning | bonus utan insattning | suomi netti kasinot | suomalaisille nettikasinoille | Österreich casinos | Bonus ohne Einzahlung