ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤHΝ ΑΡΧΙΚΗ

Χαρακτηρίστηκε ως μνημειο ο φάρος στο Πρασονήσι Ρόδου

φάρος στο Πρασονήσι Ρόδου

Ένα από τα εξαιρετικά νεότερα μνημεία της περιοχής - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

φάρος στο Πρασονήσι Ρόδου

Με απόφαση, που εξέδωσε η υπουργός Πολιτισμού κ. Λυδία Κονιόρδου, χαρακτηρίστηκε ως μνημείο ο φάρος στο Πρασονήσι, φερόμενης ιδιοκτησίας Ελληνικού́ Δημοσίου (Υπηρεσία Φάρων Πολεμικού́ Ναυτικού́).
Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α» 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» καθώς και ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. β) Του ν. 2039/1992 (Α» 61) «Περί́ Κύρωσης της Συμβάσης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης».
γ) Του ν. 3028/2002 (Α» 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» ιδίως του άρθρου 6 παρ. 4.
δ) Του Π.Δ. 104/2014 (Α» 171) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», καθώς και το π.δ. 191/2003 (Α» 146) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού́» κατά́ το μέρος που αυτό́ διατηρείται σε ισχύ́ με το άρθρο 70 του Π.Δ. 104/2014.
ε) Του άρθρου 1 του Π.Δ. 70/2015 (Α»114) «Ανασύσταση των Υπουργείων …» σχετικά με τη σύσταση Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
στ) Του Π.Δ. 125/2016 (Α»210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ) Την υπ.» αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/ 06.10.2015 κοινή́ απόφαση του Πρωθυπουργού́ και του Υπουργού́ Πολιτισμού́ και Αθλητισμού́ για το διορισμό́ Μετακλητού́ Γενικού́ Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού́ και Αθλητισμού́ (ΦΕΚ /ΥΟΔΔ /706/06.10.2015).
2. Την υπουργική́ απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 14/3698/20.01.2004 «Οργάνωση και λειτουργιά των Συμβουλίων του ν. 3028/2002» (Β» 70).
3. Την κοινή́ υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/ 28.11.1990 (ΦΕΚ 743/Β ́/29.11.1990) «Εξαίρεση από́ τον περιορισμό́ των τριών υπογράφων».
4. Τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων και της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων, καθώς και τα λοιπά́ στοιχεία του φακέλου.
5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κοινού́ Οργάνου ΚΑΣ-ΚΣΝΜ, με αριθμό́ πρακτικού́ 3/15.12.2016, (θέμα 3ο), αποφασίζουμε:

Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του ν.3028/2002, τον φάρο στη νησίδα Πρασονήσι, Δήμου Ρόδου, φερόμενης ιδιοκτησίας ελληνικού́ δημοσίου (Υπηρεσία Φάρων Πολεμικού́ Ναυτικού́), Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, χωρίς τις νεωτερικές επεμβάσεις (δεύτερο φαρόσπιτο), διότι διατηρεί́ αναλλοίωτα τα αρχιτεκτονικά́ και μορφολογικά́ χαρακτηριστικά́ των ειδικών αυτών κατασκευών που ανάγονται στο τέλος του 19ου αιώνα και κατά́ συνέπεια αποτελεί́ σημαντικό́ τεκμήριο για τη μελέτη της φαροδομίας στον ελλαδικό́ χώρο την περίοδο αυτή́.

Ως τμήμα του δικτύου των φάρων συνδέεται από́ αρχαιοτάτων χρονών με την ελληνική́ ιστορία και τη θάλασσα, και αποτελεί́ σημείο αναφοράς των κατοίκων της περιοχής.


Η παρούσα δεν αποτελεί́ αναγνώριση κυριότητας ή τίτλου ιδιοκτησίας.
Η απόφαση αυτή́ να δημοσιευθεί́ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Φεβρουάριου 2017
Η Υπουργός
Λυδία Κονιόρδου

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤHΝ ΑΡΧΙΚΗΚΥΡΙΑ ΣΕΛΙΔΑ
Ελληνικές τηλεκάρτες με φάρους
Ελληνικά γραμματόσημα με φάρους
Copyright © 2000-2017 All rights reserved Disclaimer DMCA.com Protection Status

RTG NO DEPOSIT BONUS | NO DEPOSIT BONUS CODES | NO DEPOSIT BONUS BLOG| FREE CASINO GAMES| ANDROID BINGO BONUS | ANDROID BONUS CASINO | AUSTRALIA ONLINE CASINO| BEST MOBILE CASINO | BINGO NO DEPOSIT BONUS |
CANADA CASINO BONUS | CANADA CASINO NO DEPOSIT | CANADA MOBILE CASINO | CASINO AUSSIES | NO DEPOSIT BONUS CODES | CASINO NO DEPOSIT BONUS CODES | NO DEPOSIT BONUS CASINO | ANDROID NO DEPOSIT BONUS |
BLACKBERRY NO DEPOSIT BONUS | IPAD NO DEPOSIT BONUS | IPHONE NO DEPOSIT BONUS | AUSTRALIA MOBILE CASINO | FREE POKIES MOBILE | MICROGAMING CASINO NO DEPOSIT | MOBILE CASINO AUD | ILMAISKIERROKSIA CASINO |
MOBILE AUSTRALIA CASINO | ND BONUS CODES | ND BONUS MOBILE | NETENT NO DEPOSIT BONUS | NO DEPOSIT BONUS CODES | PHONE BILL CASINO | POKIES FOR IPAD | POKIES NO DEPOSIT BONUS | oesterreichische online casino |
RTG BONUS CODES | MOBILE NO DEPOSIT CODES | MOBILE RTG NO DEPOSIT | SAUCIFY NO DEPOSIT CODES | SMS CASINO UK | UK BINGO ONLINE BONUS | UK CASINOS MOBILE BONUS | USA BINGO NO DEPOSIT | USA BINGO MOBILE NO DEPOSIT |
USA BINGO NO DEPOSIT | USA BINGO SITES NO DEPOSIT | USA FRIENDLY CASINO | NORSK MOBIL CASINO | USA NO DEPOSIT BONUS | USA MOBILE CASINO NO DEPOSIT| USA NO DEPOSIT BONUS | US FRIENDLY CASINOS | RTGBONUS.COM
BET NO DEPOSIT BONUS | BINGO NO DEPOSIT BONUS | POKER NO DEPOSIT BONUS | CASINO NO DEPOSIT BONUS CODES | USA NO DEPOSIT BONUS | NO DEPOSIT BONUS USA CASINO | CANADIAN MOBILE CASINO | ONLINE POKIES NO DEPOSIT
BONUS CASINO SENZA DEPOSITO | SENZA DEPOSITO CASINO ONLINE| NORSK MOBIL CASINO| NORGE CASINO BONUS UTEN INNSKUDD | GRATIS BONUS UTEN INNSKUDD| NORSK CASINO BONUS UTEN INNSKUDD| NORGES ONLINE CASINO GRATIS|
senza deposito mobile | bonus ohne einzahlung | oesterreichische mobile casinos | oesterreichische online casinos | gratis utan insattning | casino utan insattning | bonus utan insattning | suomi netti kasinot | suomalaisille nettikasinoille | Österreich casinos | Bonus ohne Einzahlung